BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] Sách lớp 7 song bằng trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội năm học 2020 – 2021

Trong danh sách có 1 cuốn ICT ở dòng 7 là phiên bản cũ ( third Edition), trong khi 3 cuốn ICT còn lại sau đó lại là phiên bản mới ( fourth edition).

CẢ BỘ 10 CUỐN LÀ 1.020k. FREE SHIP.

LINK TỪNG CUỐN CHO CÁC PHỤ HUYNH MUA LẺ:

  1. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/secondary-school/sach-cambridge-checkpoint-mathematics-8-coursebook-sach-gay-xoan/
  2. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/secondary-school/sach-cambridge-checkpoint-mathematics-8-practice-book-sach-gay-xoan/
  3. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/secondary-school/sach-cambridge-checkpoint-science-coursebook-8/
  4. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/secondary-school/sach-cambridge-checkpoint-science-workbook-8-sach-gay-xoan/
  5. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/secondary-school/sach-cambridge-global-english-8-coursebook-gay-xoan/
  6. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/secondary-school/sach-cambridge-global-english-8-workbook-gay-xoan/
  7. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-ict-starters-stage-1/ ( ĐÚNG RA PHẢI LÀ CUỐN NÀY  ISBN: 9781108463522)
  8. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-ict-starters-next-steps-stage-2-fourth-edition-sach-gay-xoan/
  9. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-ict-starters-on-track-stage-1-fourth-edition-sach-gay-xoan/
  10. sachtienganh123.com/shop/do-tuoi/primary-school/sach-cambridge-ict-starters-on-track-stage-2-fourth-edition-sach-gay-xoan/

 

Tài liệu liên quan

Minimum order amount is 1.000.000
×